Çiğli Anaokulu Aktivitelerimiz | Teoti Anaokulları

Teoti Anaokullarında standart olarak uyguladığımız branş etkinlikleri bulunmaktadır. Uygulamalarımız Meb müfredatına paralel olarak hazırlanmıştır. 

Çiğli Anaokulu Aktivitelerimiz
kindergarten3 activities icon1

Robotik Kodlama

hand print 1 1

Resim

united kingdom 1 1

İngilizce

kindergarten3 activities icon2

Yaratıcı Drama

kindergarten3 activities icon5

Matematik

triangle 1

Çocuk Yogası

kindergarten3 activities icon3

Türkçe

music 1

Müzik

dancing 1 1

Dans Jimnastik

Çiğli Anaokulu Aktivitelerimiz Özellikler

cocuk yogasi

Çocuk Yogası

Asıl odağı ruhsal ve sosyal yönden besleyici olan çocuk yogamiz her gün kahvalti sonrası eğitsel rutin etkinlikler öncesi 20 dakika süreyle yaratıcı hikayeler eşliğinde çocuklarımızı zihnen ve bedenen güne hazırlamak amacıyla;yoga duruşları ve nefes egzersizleri uygulayacagimiz günlük rutinler arasındadır.

yaratici drama 1

Yaratıcı Drama

Drama bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri bir yaşantıyı veya bir olayı; doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak, bir grup çalışması içinde oyun veya oyunlar geliştirerek, eski bilişsel örüntülerin yardımıyla yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikler sürecidir. 

Robotik kodlama

Kodlama basitçe bir bilgisayara, bir uygulamaya, bir telefona ya da bir web sitesine ne yapmasını istediğimizi söylemek yani onunla iletişim kurmak olarak tanımlanabilir. Başlangıçta bu iletişim ancak makinenin anladığı dilden kurulabiliyorken, gelişmiş ara yüzlerle artık bunu kendi dilinizle de yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla kodlama, dil bilmeye dayalı bir beceri olmaktan iletişim sürecini programlamaya, problem çözmeye dönük bir beceri olmaya evirilmiş durumda. Kodlama artık bazı kavramlardan bağımsız olarak tanımlanamamakla birlikte, sürekli güncellenen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların problemi tanıma, problemi çözme becerileri kazandırabilmek için önemli etkinliklerin başında gelmektedir.

robotik kodlama 1
muzik dersi removebg preview 1 1 1

Müzik

Müzik; eğitimin dayandığı temellerden biri olmakla beraber, zevk ve ruh terbiyesine yarayan bir araçtır.

1.Ruhsal Bakımdan:

Müzik eğitimi yoluyla ruhsal bakımdan doyum sağlayan çocuk, hem sağlıklı bir ruhsal gelişim hem de sağlıklı bir kişilik yapısı kazanma şansına kavuşmaktadır.

2.Kültürel Bakımdan: Müzik bir anlatım yoludur, anlatım ise dil ile gerçekleştirilir. Müziksel anlatım, ancak müzik diliyle ifade edilebilir. Müziğin, insanın ortak dili olması özelliğinden dolayı çocuğun kendi ülkesi ve başka ülkelerde yaşayan insan topluluklarını ve onların kültürlerini anlayarak evrensel kültürün temelleri oluşturulur.

3.Sosyal Bakımdan: Okulöncesi dönemde müzik eğitimi, çocuğa diğer çocuklarla beraberce mutlu yaşama alışkanlığını kazanmada yardımcı olur.

4.Zekâ Gelişimi ve Anlayışı Bakımından: Müzik, sanat eğitiminin temel öğelerinden biri olup, zihinsel süreçlerin de bir ifadesidir

Sanat Etkinlikleri

Sanat; kişinin duygu ve düşüncelerini en iyi ifade ettiği bir yoldur. Sanat eğitimi insana çocukluktan başlayarak akıl yürütme, yaratıcılığını geliştirme, hayal kurma, problem çözme, el, zihin ve göz koordinasyonu geliştirme, gibi becerileri kazandırır. Okul öncesi dönemde çocuklarda sanatsal yaratıcılığı geliştirmede okul öncesi öğretmeninin rolü büyüktür.

cocuk sanat dersi
jimnastik

Dans/Jimnastik

Spor, hareket içeren ve bireylerin sosyal çevrelerini genişleten bir olgudur. Bireyler, spor sayesinde sosyal ortamlarda nasıl davranmasına ilişkin bazı sosyal becerileri gözlemleme fırsatı bulurlar. Hareket içeren spor, aynı zamanda motor becerileri de destekler. Çocuklar için de motor beceriler okul öncesi dönemde; oyunlarındaki rolü ve mutluluğu açısından önemlidir. Okul öncesi dönemdeki bu beceriler okul döneminde çocuğun ilgisi doğrultusunda sporda branşlara yönlendirilebilmelerinde temel oluşturacaktır. Çocuklar spor yaptığında hem motor becerileri hem de sosyal becerileri desteklenmiş olacaktır. Aynı zamanda daha çok insanla tanışıp, aynı sosyal ortamı paylaşma fırsatı bulacaklardır ve böylelikle kişilerarası iletişim, gruba dâhil olma, kendini tanıma ve sınırlılıklarını fark etme, kazanma-kaybetme gibi duyguları yaşayıp öğrenme, kendini ifade etme, özgüven kazanma gibi becerileri de spor yaparken kazanma fırsatları olacaktır.

Türkçe

Ana dili etkinliklerimiz ile kendimizi ifade etmeyi, isteklerimizi, beklentilerimizi nasıl ifade edeceğimizi öğreneceğiz. Türkçe etkinliklerimizde ana amacımız, çocuğun kendi dilini çok iyi kullanmasını sağlamaktır. Diksiyon eğitimimiz sayesinde doğru zamanda doğru bir şekilde kendimizi ifade edebileceğiz.

24 aylık  çocuk söz  dağarcığında  yaklaşık  200–300  kelime  vardır. Her gün karşılaştığı nesnelerin adlarını öğrenmiştir ve kullanır. Kısa ve tam olmayan cümleler kurar. İçinde, yukarı ve  arkasında  gibi bazı zarfları kullanır. Üç yaşındaki çocuklar artık kelimelerle  oynayabilir, 900–1000’e  varan bir kelime  hazinesine sahiptirler. 4 yaşında ise yaklaşık  1500–2000  kelime dağarcığıyla  oldukça  çok  soru  sorarlar, daha karmaşık  cümle yapılarını kullanırlar. Hikâyelendirme bu yaşlarda belli sınırlılıklarla görülür. Niçin  ve  nasıl  sorularına cevap vermekte zorlanırlar. Çocuklar gramer kurallarının %90’ını 5–6 yaşlarında  tamamlarlar, duygularını ifade  etmeye  başlarlar  ve  2–3 bin  konuşma, 20–24  bin  anlama  kelime hazinesine sahiptirler

teoti anaokulları
matematik removebg preview 1

Çiğli Anaokulu Aktivitelerimiz

Matematik


 Okul öncesi dönemdeki çocuklar matematik ile ilgili etkinlikler yaparken, matematik kavramlarını ve problem çözmeyi öğrenirler. Matematik etkinlikleri çocukların, objeleri keşfederek, sınıflandırma, eşleştirme, karşılaştırma, sıralama yapmalarını sayıları ve sayılara bağlı ölçme niceliklerini anlamaya başlamalarını sağlamaktadır

İngilizce

Çocuğun erken yaşlarda yabancı dil öğrenme gerekliliğini temellendirecek birçok neden vardır. Bunların başında; yabancı dil öğrenme olgusunun çocuk üzerinde düşünsel gelişim olarak olumlu sonuçlar vermesi ve çocuğun zihinsel gelişimini düzenlemesi gelmektedir. Erken yaşta yabancı dil öğretimi çocukta düşünmeye yönelik kıvraklık ve esnekliği, dinleme yetisini ve hassasiyetini geliştirir. Aynı zamanda anadilinde anlama kabiliyetini geliştirir. Çocuğa, insanlarla daha kolay iletişim kurma olanağı sağlar. Yabancı dil olgusu, çocuğun zihnini diğer kültürlere açar ve çocuğa diğer ülkelerdeki insanları anlama ve değerlendirmede yardımcı olur.

united kingdom 1 1
Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu